Afrikaanse Artikels
Terug na Forum vir GLO
Tradisie of Inspirasie
Christen - uitverkiesing
Twee soldate
Kontraste
Erfenis
Die Groot Uitnodiging
Verlore seun
Is die Bybel waar?
Gevaarlike Glybaan
Selfverloëning
Hemel en Aarde
Koninkryk naby
Jesus vir vandag
Voor-verdrukking

 

 KONTRASTE IN DIE BYBEL

Deur  dr. Margaret van Eijk

 Een vraag wat ‘n mens voortdurend moet beantwoord is: “Kan die Bybel homself weerspreek?”  Die antwoord is ‘n duidelike NEE; tog wil dit soms so lyk!  2 Timotheüs 3:16 sê: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.”

Dit is dus ondenkbaar dat die Skrif homself kan weerspreek, maar daar is stellings wat in direkte kontras met mekaar staan. ‘n Kontras is die verskil tussen twee of meer Bybelse waarhede wat vergelykbaar is. Kom ons kyk eers na ‘n paar baie algemene vrae wat dikwels gevra word:

Genesing:

Wanneer ons na die vier Evangelies kyk, is dit duidelik dat Jesus tydens sy aardse bediening Sy dissipels opdrag gegee het om mense gratis gesond te maak.

“Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee” (Mat 10:8).

       EN

“Slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word” (Markus 16:18).

MAAR

“Moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik ‘n bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaalde ongesteld-hede” (1Tim. 6:23). Dis Paulus se raad aan die jong Timótheüs.  

    EN

“Erástus het in Korinte gebly, Trófimus het ek siek in Milete agtergelaat” (2Tim. 4:20). Hier laat Paulus twee van sy medewerkers agter, sonder om hulle te genees!

EN

In 2Kor. 12: 7-10 vertel Paulus van die doring in sy vlees waaroor hy drie maal gebid het, maar al antwoord wat hy ontvang het, was: “My genade is vir jou genoeg.” Paulus moes tevrede wees om nie genesing te ontvang nie.

Ek weet dat daar niks met Paulus se geloof verkeerd was nie.  As ‘n geloofsgeneser jou vandag nie kan genees nie, word daar beweer dat jou geloof te min is. Wanneer ek na die opdrag aan die dissipels kyk, staan daar niks van geloof nie; ook nie dat slegs party mense gesond sal word nie. Wat het dan gebeur? Hier is ‘n voorbeeld van dispensasionele veranderinge in die Bybel.

Die dissipels moes in die koninkryk wonderwerke doen om aan die ongelowige Jode te bewys dat die koninkryk op hande is, want Jesus het op Johannes se navraag gesê: “... Gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien”(Mat. 11:1-6). Nadat die Koning verwerp is, is die koninkryk onbepaald uitgestel sodat die bedeling van die verborgenheid ingestel kon word.

Eet van varkvleis:

Lev. 11:7-8 laat geen onsekerheid oor die eet van varkvleis nie. “ook die vark, want hy het gesplitste kloue ... van hulle vleis mag jy nie eet nie ... onrein is hulle vir julle.”

MAAR

“Alles wat deur God geskape is, is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed” (1Tim. 4:4-5).

EN

“Eet alles wat in die slaghuis verkoop word sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete” (1Kor 10:25).

Die Jode moes sekere wette en verordeninge onderhou as deel van hulle geloofsgehoorsaamheid, maar Christus het die Wet aan die kruis vervul en ons is vandag vry om elke gawe uit God se hand aan te neem (Gal. 3:23-25).

Praat in Tale

Oor hierdie aspek is al baie geskryf, daarom sal ek slegs die verse gee sodat elkeen self die verskille kan bestudeer.

“En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek ... elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie?” (Hand. 2:4,6-7)

MAAR

“Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë – hulle sal tot niet gaan; of tale – hulle sal ophou; of kennis – dit sal tot niet gaan.” (1Kor. 13:8)

Die onderhouding van die Sabbatdag

Ex. 20:8: “Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig.” Die meeste mense gaan nie meer Saterdae kerk toe nie en hulle regverdig dit deur te sê dat Jesus Christus op die eerste dag (Sondag) opge-staan het en ons gaan daarom op ‘n Sondag kerk toe. Dit is goed en wel, maar wat van die opdrag in Exodus? Dit is aan die Jode gegee as deel van hulle wette wat onderhou moes word om hulle geloofsgehoorsaamheid te toets.

MAAR

“Laat niemand jou oordeel in spys of in drank of met betrek-king tot ‘n fees of nuwemaan of Sabbat nie ... As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge?”  Kol. 2:16, 20;  vgl. Gal. 4:9-11.

In die bediening van Genade is Christus se afgehandelde werk aan die kruis en ons identifikasie met Sy dood, begrafnis en opstanding die bepalende faktor. Ons sal nie geoordeel word op die onderhouding van wette en dae nie, maar ons sal rekenskap gee van wat ons met die kennis van die kruis gedoen het.

Geslagsregisters

“Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vinde nie; daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap” (Esra 2:62; vgl. 2Kron. 31:16-19)

MAAR

“Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos” (Titus 3:9 en 1Tim. 1:4).

Ons roem nie meer op vleeslike dinge nie, maar ons roem in Christus en ons is nuwe mense in Christus, daarom het stambome en geslagsregisters vir ons geen waarde nie. Ons fondasie is die gekruisigde Christus en Sy afgehandelde werk.

Besnydenis:

“Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag na jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word ... wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie – dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy het My verbond verbreek” (Gen. 17:10, 14).

MAAR

“Kyk, ek, Paulus sê vir julle dat, as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie” (Gal. 5:2).

Dit is ‘n moeilike saak, want as jy deel van die verbondsvolk wil wees, sal jy besny moet word, maar Paulus sê dat Christus en Sy kruisdood vir jou waardeloos of nutteloos sal wees indien jy Gen. 17 se opdrag uitvoer!

Die besnydenis was ‘n teken van die verbond wat God met Abraham en sy nageslag gesluit het. Ons, as deel van die Heiden- nasies, val nie onder die Joodse verbonde nie en in hierdie bedeling van genade word ons almal op gelyke basis deur genade gered. Ons kan nie besnydenis by genade voeg nie, want dan is ons redding nie meer uit suiwer genade nie en was Christus se kruisdood totaal en al verniet!

Moenie Rom. 2:29 se besnydenis verwar met Gen. 17 nie, want dit is ‘n besnydenis van die hart in die gees en nie in die vlees nie.

Ongelowige Maat

“Laat ons nou ‘n verbond met onse God sluit om al die vroue en wat uit hulle gebore is, weg te stuur volgens die raad van my heer en van die wat beef vir die gebod van onse God en laat volgens die wet gehandel word” (Esra 10:3, ook 10-11).

MAAR

 “... as enige broer ‘n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie; en as ‘n vrou ‘n ongelowige man het en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie” (1Kor. 7:12-13, ook 14-15).

Die Jode het geweet dat hulle God se uitverkore nasie was en dat hulle geheilig is. Vermenging met die ongelowige wêreld was  volgens hulle wet verkeerd. Toe God hulle straf, het hulle onderneem om afstand te doen van hierdie vrouens en kinders.

In Korinte was daar ‘n baie moeilike situasie, want die Heidene het tot geloof gekom, maar soms het slegs een huweliksmaat die Here aangeneem, terwyl die ander steeds in ongeloof voortge-lewe het. Hierdie vers is op hulle van toepassing.

Vandag kan ons ons lewensmaats uit die Liggaam van Christus kies en is dit baie makliker. Jy het ‘n dure plig om die evangelie van Genade uit te dra, dus is daar vandag geen verskoning om met ‘n ongelowige te trou nie.

Wet en Genade

 “Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen” (Deut. 27:26, ook 29:29).

MAAR

“maar as julle deur die Gees gelei word, dan is  julle nie onder die wet nie” (Gal. 5:18).

 “Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade” (Rom. 6:14).

Sjoe, dit is darem regtig ‘n erge kontras! Wel, ons weet dat dit óf wet óf genade is, maar dat jy nie altwee kan hê nie! Aan watter kant van die kruis staan jy?  Dit sal bepaal hoe jy oor hierdie saak voel. As jy Christus se werk aan die kruis as voldoende vir jou verlossing beskou, sal Sy genade vir jou genoeg wees en sal jy nie aan die wet vashou nie!

Diegene wat steeds aan die wet vashou, is mense wat glo dat hulle self “iets” moet doen om gered te word, dus kanselleer hulle die genade van Christus in hulle lewens uit.

 Wederkoms van Jesus

“En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middel-deur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide” (Sag. 14:4).

Sover ek kon vasstel, is die Olyfberg nog ‘n eenheid. Sodra hierdie profesie bewaarheid word, sal almal dit weet! Hierdie vers sluit aan by Hand. 1:11: “... Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”  Handelinge laat geen twyfel dat Jesus vanaf die Olyfberg opgevaar het nie!

“Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hom in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees” (1Thes. 4:17).

Beide hierdie komste is nog in die vooruitsig. Indien jy Christus se afgehandelde werk aan die kruis aangeneem het, sal jou salige hoop wees om Hom in die lug te ontmoet. Jy sal die 7 jaar van verdrukking vryspring, maar as jy Jesus as Koning terugverwag, sal jy eers Sy wraak moet oorleef!

Doopopdrag

Vandag gaan ons slegs na die verskil tussen die opdragte aan die twaalf apostels en Paulus kyk.

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees ...” (Mat. 28:19).

TEENOOR

“Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met die wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie” (1Kor. 1:17).

Hier is duidelik twee verskillende opdragte in twee verskillende bedelings! (Indien u meer oor die doop wil lees, is “Die heerlike waarheid van die een doop” die regte studiemateriaal vir u.)

Geloof en werke

“Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan tog nie red nie? ... Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood” (Jak. 2:14,17).  

TEENOOR

“Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke” (Rom. 4:6).

EN

“Want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julleself nie: dit is ‘n gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Gal. 2:8,9).

Wanneer ons die Pauliniese briewe bestudeer, sal u opmerk dat hy nêrens sê dat ons nou maar agteroor kan gaan sit en niks doen nie. Paulus gebruik baie werkwoorde om Timotheüs en Titus aan te moedig om die evangelie uit te dra.

Wat beteken “sonder werke” dan? Ons kan nie ons verlossing op enige manier verdien nie, want ons beste werke is verwerplik voor God, maar uit dankbaarheid vir wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, sal ons deur deeglike Bybelstudie uitvind wat presies Hy in hierdie bedeling van ons verwag  en dan aan die werk spring. Paulus het die boodskap van die Verborgenheid geken en verstaan, tog vind ons hom aan die einde van sy lewe besig om die jong Timotheüs aan te moedig en te leer om ‘n waardige apostel en opvolger te wees. Dit klink vir my baie asof hy tot aan die einde gewerk het, want 2Tim. 4:6 praat van stryd en wedloop en die oorwinning: Ek het die geloof behou!  

 Daar is nog vele voorbeelde van verskille tussen die Ou en Nuwe Testament. Kom ons vergelyk nou ‘n paar verse uit die Bergpredikasie met die res van die Bybel.

“Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op die pad na die heidene nie” (Mat. 10:5).

MAAR

“waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene” (2Tim. 1:11).

Die enigste manier om hierdie verse reg te verstaan, is om die Woord van die waarheid reg te sny.  Jesus van Nasaret het gekom om Koning van die Jode te wees en Hy het Sy bediening vervul. Nadat die Jode Hom verwerp het, het Hy Sy geheime plan tot uitvoer gebring en Paulus geroep om die apostel van die heidene te wees.

“Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe” (Mat. 5:5).        

TEENOOR

“en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus” (Ef. 2:6).

Die Jode verwag ‘n aardse koninkryk, terwyl die Liggaam van Christus, in hierdie bedeling, weet dat ons eindbestemming die hemel is. Kyk weer na die verskille tussen die wegraping en die wederkoms!

“Salig is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word” (Mat. 5:9).

TEENOOR

 “en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed aan Sy kruis – sê ek deur Hom – die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemel” (Kol. 1:20).

Aardse vrede kom en gaan soos die wind waai. Daar is voort-durend konflikte, dus is daar vredemakers nodig om hierdie konflik te hanteer. Dit is tydelike vrede, fisies en aards! Christus is die ewige Vredemaker, want slegs Hy kan alles met Homself versoen en slegs Hy kon die prys betaal wat nodig is. Hierdie is ‘n geestelike vrede wat die lede van die Liggaam van Christus nou reeds ervaar.

Kom ons kyk na drie gedeeltes uit Mat. 6:

 Laat u koninkryk kom” (toekomstig) “laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde” (Mat 6:10). Die Jode verwag hulle koninkryk, daarom het Jesus hulle geleer hoe om te bid. Hulle sal hierdie bede met oorgawe in die verdrukking bid!

TEENOOR

“Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van Sy liefde” (Kol. 1:13, ook Rom. 5:1). Hierdie vers toon die gebeure in die verlede tyd aan; dit is dus afgehandel. Kan ons dan nog vandag die Onse Vader- gebed bid?

“en vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe” (Mat.6:12).      

TEENOOR

“verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen” (Kol. 3:13, ook 2:14).

Die eerste is ‘n voorwaarde vir vergifnis met die mens se vermoëns as maatstaf - “soos ons.” Die tweede is ‘n bevel en Christus se vergifnis is die maatstaf; Jesus Christus Wat aan die kruis kon bid vir Sy vyande.

“want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie ” (Mat 6:14,15).

TEENOOR

“Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak” (Rom 8:33).

Christus se vergewing is volkome en Hy verklaar ons regverdig op grond van Sy verlossing aan die kruis. Christus vergewe on-voorwaardelik in die bedeling van genade, terwyl vergifnis ty-dens die koninkryksbedeling ‘n voorwaardelike saak was: “AS.”

Daar is nog baie ander teenstellings in die Bybel. Wat egter belangriker is, is hoe dit my en jou vandag beïnvloed? Watter uitwerking het dit op ons geloofslewe en Bybelstudie? Die Bybel bied ‘n oplossing vir hierdie verwarring aan - ‘n sleutel om die geheim te ontsluit, sodat ons instaat gestel kan wees om die Bybel korrek te verstaan.

2Tim. 2:15: “Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die Woord van die waarheid reg sny.” Dit is die enigste uitweg om die Bybel korrek te interpreteer en God op Sy woord te neem! Paulus is die enigste apostel vir die heidene, daarom is sy briewe direk aan die nie-Jode gerig. Hy het sy evangelie van die verrese Jesus ontvang, sodat ons – ek en jy – kan weet dat Jesus ook vir ons versoening aan die kruis bewerk het!

Mense wil gewoonlik aan die laaste beloftes of woorde van ‘n sterwende geliefde vashou. Christus Jesus gee Sy wonderlike nuwe evangelie aan Paulus nadat Hy opgestaan en opgevaar het terwyl Hy in die hemel op die ereplek aan Sy Vader se regterhand sit. Dit is soveel kragtiger as Sy aardse bediening, want nou is die hele mensdom ingesluit en almal het ‘n gelyke geleentheid om hierdie wonderlike, dinamiese boodskap aan te neem en deel te word van Christus se Liggaam!

 


|Afrikaanse Artikels| |Terug na Forum vir GLO| |Tradisie of Inspirasie| |Christen - uitverkiesing| |Twee soldate| |Kontraste| |Erfenis| |Die Groot Uitnodiging| |Verlore seun| |Is die Bybel waar?| |Gevaarlike Glybaan| |Selfverloëning| |Hemel en Aarde| |Koninkryk naby| |Jesus vir vandag| |Voor-verdrukking|